Chính sách về quyền riêng tư

I. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

II. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

III. QUẢN LÝ MẬT KHẨU VÀ ID NGƯỜI DÙNG

IV. CÁC DỊCH VỤ

V. CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRANG WEB NÀY

VI. SỬA ĐỔI VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

VII. GIẢI QUYẾT THÔNG QUA THẢO LUẬN VÀ TRỌNG TÀI

VIII. KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các Dịch vụ, trong phạm vi đầy đủ nhất mà pháp luật cho phép, Công ty, các giám đốc, nhân viên và các bên đại diện của Công ty khước từ mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến các Dịch vụ và việc bạn sử dụng các Dịch vụ. Công ty không đưa ra bảo đảm hoặc cam đoan nào về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trên Trang web này hoặc nội dung trên bât kỳ các trang nào dẫn đến Trang web này và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ (i) sai sót, lỗi, hoặc những điểm không chính xác trong nội dung, (ii) tổn thương ở người hoặc thiệt hại tài sản, do hệ quả của việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, (iii) bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng không được phép các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính chứa trong đó, (iv) bất kỳ gián đoạn hoặc chấm dứt truyền tải đến và từ các Dịch vụ của chúng tôi, (v) bất kỳ loại vi rút hoặc loại thương tự nào có thể được truyền đến hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện, và/hoặc (vi) bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót trong bất kỳ nội dung nào hoặc vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do sử dụng bất kỳ nội dung được đăng tải, được gửi email, truyền hoặc mất khác được cung cấp thông qua các Dịch vụ.

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

X. CHUYỂN GIAO

Bạn không được chuyển giao hay chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này, và bất kỳ quyền và li-xăng nào được cấp trong đây, nhưng T-rex có thể thực hiện chuyển giao mà không có bất kỳ hạn chế nào.